fbpx

SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA

DEFINICIJE

V nadaljevanju uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

„Altituda d.o.o.“ se nanaša na družbo Altituda d.o.o., s sedežem na Bledu in glavno poslovno enoto na Ljubljanski cesti 1, 4260 Bled, Slovenija, matična številka 7036639000, ID za DDV: SI35668580
„dejavnost“ se nanaša na storitve, ki jih organizira ali izvaja družba Altituda d.o.o. in katerih vsebino družba Altituda d.o.o. opredeli posebej, običajno na spletni strani družbe Altituda d.o.o. http://altitude-activities.com/
„stranka“, „stranke“, „stranka“ ali „stranke“ se nanašajo na osebo ali osebe, navedene pri rezervaciji, ali osebe, ki sodelujejo v dejavnosti, ki jo organizira ali zagotavlja družba Altituda d.o.o.
„zastopnik“ ali „ponudnik“ se nanaša na osebo, podjetje ali drugo pravno osebo, ki trži storitve družbe Altituda d.o.o. v dogovoru z družbo Altituda d.o.o.
„ti pogoji in določila“ se nanašajo na splošne pogoje in določila iz tega dokumenta.

SPLOŠNO

Ti pogoji poslovanja veljajo za vsa razmerja med stranko in podjetjem Altituda d.o.o. Stranka sprejme te pogoje poslovanja in so zanjo zavezujoči v trenutku, ko opravi rezervacijo ali se udeleži dejavnosti brez predhodne rezervacije. Ti pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani družbe Altituda d.o.o. http://altitude-activities.com/ in jih lahko družba Altituda d.o.o. kadar koli spremeni. Če se ti pogoji poslovanja spremenijo po opravljeni rezervaciji, spremembe ne vplivajo na obstoječe razmerje med stranko in družbo Altituda d.o.o.

Stranka naj pozorno prebere te pogoje in pojasnila, da ugotovi, ali so izpolnjeni vsi pogoji za varno in prijetno udeležbo v dejavnosti.

REZERVACIJA

Z rezervacijo dejavnosti se stranka strinja, da se bo udeležila dejavnosti za ceno, ki je navedena v podrobnostih dejavnosti. Po rezervaciji dejavnosti je treba plačilo opraviti vsaj 14 dni pred začetkom dejavnosti, razen če se z družbo Altituda d.o.o. izrecno ne dogovorite drugače. Plačilo lahko opravite z gumbom „Plačaj zdaj“, ki ga najdete na računu za rezervacijo, poslanem po elektronski pošti. Če plačilo ni izvedeno pravočasno, se rezervacija prekliče.

Družba Altituda d.o.o. lahko brez navedbe razloga zavrne vsako rezervacijo. Če stranki ni poslan račun, se šteje, da je rezervacija zavrnjena. Stranke, ki niso prejele računa, morajo pri družbi Altituda d.o.o. preveriti, ali ni bil poslani račun pomotoma izgubljen ali zamujen.

Dejavnosti in druge storitve, ki jih zagotavlja družba Altituda d.o.o., so opredeljene v potrditvi rezervacije.

Za vse storitve velja davek na dodano vrednost (DDV), veljaven v času rezervacije.

Vse cene so v evrih, razen če ni navedeno drugače.

MINIMALNA UDELEŽBA

Družba Altituda d.o.o. lahko za vsako dejavnost določi najmanjše število udeležencev. Če to število ni doseženo, si družba Altituda d.o.o. pridržuje pravico, da dejavnost odpove in stranki ponudi drug datum za dejavnost ali pa ji povrne celoten znesek, ki se izplača v 8 dneh po odpovedi brez obresti.

ODPOVED

Odpoved s strani naročnika:

Stranka lahko pisno prekliče sodelovanje v kateri koli dejavnosti. Vendar se ob upoštevanju časa, ko Altituda prejme preklic pred začetkom dejavnosti, zaračunajo naslednje pristojbine:

14 dni ali več – 0 % pristojbine (celotno povračilo) pred začetkom dejavnosti in
od 13 dni do (72 ur) – 20 % pristojbina (80 % povračilo).

Udeležbe ni mogoče odpovedati (brez povračila in brez ponudbe nadomestnih datumov) v naslednjih primerih:

manj kot 72 ur pred začetkom dejavnosti, razen če se tako izrecno dogovorite z družbo Altituda d.o.o. ali
če minimalno število udeležencev ne bi bilo več izpolnjeno.

V primeru neudeležbe, ne glede na razlog, stranke niso upravičene do povračila stroškov ali nadomestnih datumov dejavnosti. Popusti ali povračila za zamujene ali neizkoriščene storitve niso predvideni, ne glede na razlog.

Če so dejavnosti na voljo v paketu, je začetek dejavnosti opredeljen s časom in datumom prve dejavnosti, predvidene v paketu.

Odpoved s strani družbe Altituda d.o.o.:

Altituda d.o.o. lahko brez razloga odpove katero koli dejavnost brez predhodne najave, vendar mora to storiti pisno po elektronski pošti v 12 urah pred predvidenim začetkom dejavnosti.

Dejavnost se lahko odpove manj kot 12 ur pred začetkom v primeru vremenskih razmer, ki jih družba Altituda d.o.o. šteje za nevarne ali neprimerne, prometnih omejitev, vladnih ukrepov ali drugih nepredvidljivih okoliščin, na katere družba Altituda d.o.o. nima vpliva (višja sila). Prav tako si družba Altituda d.o.o. pridržuje pravico, da odstopi od pogodbe tudi v kratkem roku, če ni izpolnjeno zahtevano minimalno število udeležencev ali če pride do napak pri rezervaciji (prevelika rezervacija zaradi sistemskih napak, izguba podatkov itd.).

Če izpolnitev pogodbe ni mogoča ob drugem času ali če se stranka ne more udeležiti ponujenih nadomestnih storitev, bodo vse plačane pristojbine vrnjene. Nadaljnji odškodninski zahtevki niso mogoči.

ODGOVORNOST IN PRISTOJNOST

Stranka se zaveda, da so vremenske razmere nepredvidljive, zlasti v gorskih regijah. Načrti in urniki se zato lahko spremenijo v skladu z odločitvijo lokalnih izkušenih strokovnjakov podjetja Altituda d.o.o., ki se sami odločijo za najboljše ukrepe neposredno pred in med dejavnostjo, vključno s spremembo poti, skrajšanjem in podaljšanjem trajanja dejavnosti ter prestavitvijo in odpovedjo dejavnosti glede na vremenske, cestne, terenske in druge razmere, pripravljenost in stanje udeležencev ter izredne okoliščine, da se zagotovi najbolj varno in prijetno doživetje.

ZDRAVSTVENO STANJE IN TELESNE SPOSOBNOSTI

Stranka je sama odgovorna, da zagotovi ustrezno zdravstveno, duševno in telesno stanje, primerno za dejavnost. Težave z vratom, hrbtom ali rameni, poškodbe, nestabilnost, bolezni srca, napadi ali težave z ravnotežjem, nosečnost in druga stanja lahko vplivajo na sposobnost stranke, da se udeleži dejavnosti. Stranke z navedenimi stanji se morajo pred vključitvijo v dejavnost ali rezervacijo pri družbi Altituda d.o.o. posvetovati z zdravnikom in o tem obvestiti družbo Altituda d.o.o. ob rezervaciji. Če so stranke zaskrbljene zaradi nezmožnosti sodelovanja v dejavnosti, se morajo obrniti na družbo Altituda d.o.o., da jim priporoči primerne dejavnosti. Družba Altituda d.o.o. lahko odkloni storitve vsaki stranki, katere zdravje, fizična pripravljenost, sposobnosti ali dejanja po Altitudini izključni presoji nesprejemljivo negativno vplivajo na izkušnjo ali varnost drugih strank, ki se udeležujejo dejavnosti. Družba Altituda d.o.o. lahko stranki v času dejavnosti zavrne storitve zaradi predhodno nerazkritega zdravstvenega stanja stranke brez obveznosti povračila stroškov.

Družba Altituda d.o.o. lahko zavrne stranko, ki se ukvarja z uporabo prepovedanih drog in alkohola, brez obveznosti povračila ali odgovornosti za škodo.

Nezmožnost plavanja je treba razkriti ob rezervaciji. Stranke, ki ne znajo plavati, se ne smejo udeleževati vodnih aktivnosti.

OPREMA

Stranka mora s seboj prinesti opremo, ki jo je za vsako dejavnost navedla družba Altituda d.o.o. Družba Altituda d.o.o. zagotovi le opremo, če je to izrecno navedeno ali dogovorjeno, in si pridržuje pravico, da izključi stranke, ki ne zagotovijo minimalne zahtevane opreme.

Stranka je odgovorna za vso opremo, izdano za uporabo med dejavnostjo. Družba Altituda d.o.o. si pridržuje pravico zaračunati stroške za izgubljeno ali poškodovano opremo.

POTOVANJE Z OTROKI

Stranke se morajo seznaniti z informacijami o dejavnostih in podrobnostmi na spletni strani www.altitude-activities.com za vsako dejavnost ter upoštevati minimalno starostno zahtevo (minimalna starost je vedno 6 let), preden zahtevajo rezervacijo pri podjetju Altituda d.o.o. Če minimalna starostna zahteva ni izpolnjena, si podjetje Altituda d.o.o. pridržuje pravico, da stranki zavrne dejavnost brez obveznosti povračila stroškov.

Otroci, mlajši od 14 let, morajo biti v spremstvu odrasle osebe. Altituda d.o.o. si pridržuje pravico, da omeji število udeležencev, mlajših od 18 let, na dejavnostih.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Altituda d.o.o. organizira storitve sama ali v sodelovanju z več podjetji in organizacijami. Družba Altituda d.o.o. in njeni podizvajalci niso odgovorni za škodo, vključno s škodo na opremi ali drugi lastnini, škodo zaradi kakršne koli čustvene stiske, bolečine, poškodb in smrti, ki jo neposredno ali posredno utrpite pri udeležbi v dejavnostih. Kakršno koli implicitno jamstvo je izključeno s temi pogoji poslovanja.

Družba Altituda d.o.o. ni odgovorna za nobeno škodo, naključne stroške ali izgube, ki bi jih stranka lahko imela, če družba Altituda d.o.o. odpove dejavnost v skladu s temi pogoji in pravili. Poleg tega je odgovornost družbe Altituda d.o.o. izključena, če škoda nastane zaradi predhodno nerazkritih pogojev.

Družba Altituda d.o.o. ni odgovorna za izgubljeno ali ukradeno prtljago.

DEJAVNIKI, NA KATERE DRUŽBA ALTITUDA D.O.O. NIMA VPLIVA (VIŠJA SILA)

Družba Altituda d.o.o. ni odgovorna strankam v primeru poškodb, smrti, finančne izgube ali kakršne koli druge škode, nastale zaradi dogodkov, na katere družba Altituda d.o.o. nima razumnega vpliva (višja sila). Vremenske razmere se vedno štejejo za višjo silo.

POGOJI IN DOLOČILA DOBAVITELJEV

Družba Altituda ne prevzema nobene odgovornosti za dejanja ali opustitve katerega koli neodvisnega zastopnika ali dobavitelja ali katere koli druge tretje osebe.

AVTORSKE PRAVICE

Stranke, ki sodelujejo v fotografskih ali video natečajih, se strinjajo, da na družbo Altituda d.o.o. trajno, nepreklicno in neizključno po vsem svetu brez obveznosti plačila licenčnine ali drugega nadomestila prenesejo naslednje avtorske pravice za svoje fotografije in videoposnetke:

– pravico do razmnoževanja,

– pravico do distribucije,

– pravico do javnega prikazovanja in oddajanja,

– pravico do prilagajanja.

PRAVO, KI SE UPORABLJA

Pogoji in določila, vključno z vsemi zadevami, ki izhajajo iz njih, so podvrženi pravu in izključni pristojnosti sodišč Republike Slovenije ter jih ureja izključno slovensko pravo. Izključna pristojnost ne velja za potrošnike.

POLITIKA VARNOSTI OSEBNIH DEJAVNOSTI

Osebni podatki strank se zbirajo za namene rezervacije in zagotavljanja varnosti. Družba Altituda d.o.o. lahko osebne podatke strank posreduje svojim podizvajalcem in dobaviteljem za izvajanje dejavnosti in storitev.

Če družba Altituda d.o.o. za obdelavo osebnih podatkov strank uporablja tretje osebe, te prav tako spoštujejo politiko zasebnosti družbe Altituda d.o.o. in ohranjajo zaupnost podatkov svojih strank.

Stranka dovoli zbiranje in obdelavo osebnih podatkov z izpolnitvijo rezervacije.

DRUGI PODATKI O PODJETJU

URADNI ČASI*: 9.00-12.00 in 16.00-19.00 (15. APRIL – 1. OKTOBER)

RAČUN: IBAN: SI56 0700 0000 0000 2917 462, SWIFT: GORESI2X

BANK: Gorenjska banka d.d., Bleiweisova cesta 1, Kranj